Beranda > Renungan Harian > Dadi-a Padhang

Dadi-a Padhang

Waosan: Matius 5:13-16
Jejer: padhangmu madhangana marang wong, supaya padha neksèni penggawému sing becik, temah wong-wong mau padha ngluhuraké Ramamu sing ana ing swarga (ay 16)
Pujian: KPK 82

Yektosipun, gesang kita punika namung tiru-tiru, sae ingkang sae utawi ingkang awon. Menawi saged, nirua ingkang sae.

Lajeng, sinten, ta, ingkang kita tiru ing bab kasaenan? Kathah tiyang sae ingkang saged dipun tiru. Para pahlawan-iman, para rasul, lan para tiyang ingkang gesangipun sae lahir batos sajege urip, punika tiyang ingkang pantes katiru.

Manawi kita sami niru gesang ingkang sae, ateges saya mindhak kathah patuladhan ingkang kabiwarakaken dhateng jagad. Kathahing patuladhan gesang ingkang sae, pancen dereng tamtu kaanggep sae dening ngasanes. Punika kadosdene padhang lan peteng. Tumrap tiyang ingkang gesang ing pepadhang, peteng punika awon. Lan, kosok wangsulipun, tumrap tiyang ingkang gesang ing pepeteng, padhang punika awon.

Kita milih ingkang pundi? Sampun cetha, bilih kita kinarsakaken milih gesang ing pepadhang. Gusti ngersakaken, supados kita milih gesang ing pepadhang,nadyan namung ijen.

Manawi makaten gesang kita, jagad ingkang kinemulan pepetenging dosa, kasunaran pepadhang. Pancen, saged ugi pepadhang wau kados-kados kesilep dening pepeteng, kados lintang ingkang abyor ing akasa, kinemulan peteng, ketingal namung alit-alit. Boten punapa. Tetepa gesang ing pepadhang. Tetepa gesang selaku pepadhang, kados lintang. Utawi, ing waosan kasebat ‘lampu’ utawi ‘obor’.

Kanthi nglampahi gesang ingkang nengenaken kasaenan lahir lan batos, kita saged dados obor murih lelampahan wanci dalu saged kalajengaken. Pepeteng ingkang nglimputi, boten ngalang-alangi kita lumampah terus, nyunaraken terus pepadhang ingkang sumberipun saking Gusti.

Mugi kawucala kawula tansah nyunaraken kamulyan Paduka.

Kategori:Renungan Harian
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: